Mezunlar

Prof. Dr. Kadir PEKMEZ

Yüksek Lisans Öğrencileri

1. İbrahim H. TAŞDEMİR, Nernst Potansiyeli altında Bakır, Kurşun ve Kadmiyum un Polikristalin ve Tek kristal Altın Elektrot Üzerinde Susuz Asetonitril ortamında biriktirilmesi, Ocak 2007.

2.Arife ÇALIŞKAN, Demir(II), Nikel(II) ve Co(II) iyonlarının susuz asetonitril ortamındaki elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi, Aralık 2008.

3. Derya KIZILELMA, Pirolün florosülfonik asit ve klorosülfonik asit varlığında elektrokimyasal polimerizasyonu, 2013.

4. Ahmet ALTINAY, Kurşun dioksit'in karbon esaslı elektrotlar üzerine kurşun (II) çözeltileri içinde elektrokimyasal biriktirilmesi, 2014.

5. Selçuk MAMAŞ, Elektrokimyasal Yöntemle Sentezlenen Polianilin-p-Toluen Sülfonat İletken Polimerinin Elektromanyetik Işın Absorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi, 2019.

Doktora Öğrencileri

1. Yücel ŞAHİN, Anilin sulfonik asitlerin susuz ortamda elektrokimyasal davranışlarının ve elektropolimerleşmesinin incelenmesi, Ekim 2000.

2. Uğur TAMER, İletken Polimerler Kullanılarak Nötral ve İyonik Türlerin Analizi için Elektrokimyasal Kontrollü Katı Faz Mikroekstraksiyonu, Aralık 2003.

3. Feyza KALAFAT, Karboksilik asit içeren polipirol filmlerinin, elektrokimyasal sentezi ve karekterizasyonu, Ocak 2010.

4. Fulya CANLI, Polipirol, politiyofen ve polianilin ile bunların kopolimer ve kompozitleri üzerine, metal ve metal alaşım nanoparçacıkları biriktirilmesi yoluyla, susuz ortamda elektrokatalizör sentezi, Aralık 2011.

5. Hassan ELAMİN ELKHIDR ATTA, Karbazol ve Bazı Karbazol Türevlerinin, Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi, Haziran 2012.

6. Zeliha ERTEKİN, Susuz ortamda TiOx filmlerinin elektrokimyasal olarak hazırlanması ve karakterizasyonu, 2016.

7. Yüksel MERT, Karbondioksitin su ve organik çözücü karışımlarında elektrokimyasal indirgenmesi ve indirgenme ürünlerinin kütle spektroskopisi ve izotop oranlı kütle spektroskopisi yöntemleri ile belirlenmesi, 2015.

8. Derya KIZILELMA, devam ediyor.

9. Ahmet ALTINAY, devam ediyor.


Prof. Dr. Nuran ÖZÇİÇEK PEKMEZ

Yüksek Lisans Öğrencileri

1. Uğur TAMER, Adsorptif sıyırma voltametrol ile alüminyum tayini ve bazı ilaçlardaki aktif madde tayini, 1999.

2. Elif ABACI, Sulu ortamda anilin-tiyofen kopolimeri, homopolimerleri ve kompozitlerinin paslanmaz çelik üzerine elektrosentezi, 2006.

3. Kübra CINKULLI, Paslanmaz çelik üzerine pirol-bitiyofen kopolimer ve polipirol, polibitiyofen homopolimerlerinin sulu ortamda elektrosentezi, korozyon performansı ve karakterizasyonu, 2010.

4. Mine ŞEN TEKER, Poli(vinilferrosen) / poli (3,4-etilendioksitiyofen) kompozit kaplı elektrodun elektrokimyasal olarak hazırlanması ve karakterizasyonu, 2010.

5. Erhan KARACA, Enerji depolanması için tartarik asit katkılanmış polipirol bazlı süper kapasitör malzemelerinin sentezi, 2013.

6. Hakan Sarıarslan, Yumuşak çelik üzerine 3-aminofenilboronik asit ve pirol'ün elektrokimyasal kopolimerizasyonu ve onun korozyon performansı, 2016.

7. Merve Uğur, devam ediyor.

Doktora Öğrencileri

1. Aziz YAĞAN, Poli (N-metilanilin) ve Poli (N-etilanilin) 'in Demir, Yumuşak Çelik ve Paslanmaz Çelik Elektrotlar Üzerine Elektrosentezi, Karakterizasyonu ve Korozyon Koruması, 2006.

2.Muammer KAVANOZ, Polivinilferrosen/polianilin kompozit elektrodun elektrokimyasal olarak hazırlanması, karakterizasyonu ve fenolik bileşiklerin tayininde kullanılması, 2009.

3. Mine ŞEN TEKER, Aminofenilbenzimidazollerin sentezi, elektropolimerizasyonu ve modifiye elektrodunun enzimsiz H2O2 sensörü olarak kullanımı, 2018.

4. Erhan KARACA, Süperkapasitör Enerji Depolama Uygulamaları için Nano-Boyutlu Metal Oksit İçeren Polipirol Esaslı Kompozit Malzemelerin Elektrokimyasal Sentezi, 2019.HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTROKİMYA ARAŞTIRMA GRUBU
(HUERG)
06800 Beytepe Ankara Turkey